Vedtægter

§ 1 Navn
Foreningens navn er HØRSHOLM PISTOLFORENING. Foreningen er stiftet den 6. februar 1968. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune og med forretningsgang via formandens adresse.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at fremme den personlige skydefærdighed med pistol og her igennem åbne mulighed for deltagelse i konkurrencer og stævner.

§ 3 Hovedorganisationer
Hørsholm Pistolforening er medlem af DGI Nordsjælland. Gennem dette medlemskab er foreningen omfattet af de regler og bestemmelser der gælder i DGI. Foreningen er også medlem af Dansk Sportsskytte Forbund der er et forbund under Dansk Skytte Union.

§ 4 Medlemsskab
Som medlemmer kan optages enhver, der efter fornøden oplæring er i stand til at betjene skydevåben og ammunition i overensstemmelse med DDSs sikkerhedsbestemmelser, og som vedkender sig nærværende vedtægter. Umyndiges optagelse i foreningen er betinget af værges skriftlige samtykke samt dokumentation for alder.

§ 5 Kontingent
Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling og skal være betalt inden 1. april.

§ 6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle dens anliggender.

§ 7 Ordinær generalforsamling

1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

2. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved medlemsskrivelse.

3. Bestyrelsen udarbejder en foreløbig dagsorden, der bekendtgøres sammen med indkaldelsen.

4. Den endelige dagsorden fastsættes på generalforsamlingen.

5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før samlingen.

6. På generalforsamlingen aflægges beretning, og det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

7. Generalforsamlingen vælger formanden blandt medlemmerne.

8. Endvidere vælger generalforsamlingen blandt medlemmerne

a. 4 bestyrelsesmedlemmer

b. 2 bestyrelsessuppleanter.

9. Endelig vælger generalforsamlingen 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

10. Valgene foregør ved simpel stemmeflerhed.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

1. Ekstraordinær generalforsamling kan begæres afholdt af et flertal af bestyrelsen, eller når mindst ¼ af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom.

2. Begæringen skal indeholde oplysning om, hvad der ønskes forhandlet på generalforsamlingen.

3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved medlemsskrivelse.

4. Generalforsamlingen skal afholdes inden 4 uger fra begæringens fremsættelse.

5. Generalforsamlingen kan kun behandle sager, der er optaget på dagsordenen samt foretage eventuelle nødvendige valg.

§ 9 Beslutninger mv

1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, idet dog vedtægtsændringer herunder spørgsmålet om foreningens ophævelse  kræver, at mindst ¼ af foreningens medlemmer er til stede, jf dog § 9, stk 5.

2. Generalforsamlingen vælger ved dens begyndelse en dirigent til at lede generalforsamlingen og dens forhandlinger.

3. Afstemninger sker ved håndsoprækning.

Såfremt forslagsstillerne eller mindst 5 medlemmer stiller forslag herom, skal afstemningen dog foregå skriftligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

4. Vedtagelser sker ved simpel stemmeflerhed

Vedtægtsændringer, herunder spørgsmålet om foreningens ophævelse, kræver dog, at forslaget opnår mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

5. Vedtager en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær, hvor ikke mindst ¼ af foreningens medlemmer er til stede, med mindst 2/3 majoritet at fremme et forslag om vedtægtsændringer herunder spørgsmålet om foreningens eventuelle ophævelse skal der indkaldes til ekstraordinær (eventuelt ny ekstraordinær) generalforsamling, og denne er da beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10 Bestyrelsen

1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer:

a. Formanden
b. 4 medlemmer

2. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med disse vedtægter og de af generalforsamlingen trufne beslutninger, og har med denne begrænsning den fulde myndighed til at handle på foreningens vegne.

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens midler og disses anvendelse.

4. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent tilbagekalde våbenpåtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

5. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer.

Afgår formanden forinden valgperiodens udløb, udskrives der formandsvalg senest 3 måneder efter formandens fratræden.

Indtil nyvalg har fundet sted, fungerer næstformanden.

6. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ingen beslutninger kan træffes med mindre formanden er til stede.

7. Ved alle bestyrelsesmøder udarbejdes af sekretæren et referat.

8. Revisor har til enhver tid ret til at få uhindret adgang til eller udskrifter af bank og kreditkort transaktioner, samt få fuld adgang til at fortage uanmeldt eftersyn af bogføring, bilag, varebeholdning og øvrige aktiver. Revisor gennemgår inden den ordinære generalforsamling udkastet til årsrapporten, samt giver påtegning herpå ved endelige aflæggelse.

§10a Tegningsregler og hæftelse
1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast
ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af
kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 11 Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 12 Hæftelsesforhold
Foreningen hæfter alene med sin formue.

§ 13 Foreningens ophør
Ophør af foreningen kan kun ske efter vedtagelse jf § 9 på en generalforsamling, der samtidig træffer bestemmelse om anvendelse af foreningens formue samt afvikling af eventuelle forpligtelser, dog med følgende forbehold:

1. Hørsholm Pistolforening er underkastet de regler for tilbagelevering eller deponering af nærmere specificerede ejendele, der til enhver tid er gældende i de hovedorganisationer, som den er medlem af.

2. Anden formue eller ejendele kan kun tildeles andre skyttekredse, hovedkredse, amtsforeninger, DGI Nordsjælland eller Dansk Sportsskytte Forbund til formål, der gavner skydesporten og er i overensstemmelse med Hørsholm Pistolforenings formålsparagraf.

Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 21. marts 2023.

Skriv et svar